Tanulók juttatásai

A tanuló juttatásai

a Bajai SZC Türr István Technikumban

Ösztöndíjban, pályakezdési juttatásban és támogatásban az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az a nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult, aki a tanulmányait a 2019. évi LXXX. törvény szabályai szerint kezdte meg (2020. szeptembere után).

[2021/2022. tanévben 9. és 10. évfolyam (pedagógia ágazat kivételével) illetve az 1/13. és 2/14. évfolyam]

1. Ösztöndíj

Az ösztöndíj alapja:

a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege

2021/2022. tanévben: 167.400 Ft

Az ösztöndíj havonkénti összege:

ágazati alapoktatásban: 5 %, azaz 8.370 Ft

szakirányú oktatásban:

 a megelőző tanév évvégi minősítésében kapott osztályzatok átlagától függően

2,00 -2,99 között 5 %, azaz 8.370 Ft

3,00-3,99 között 15 %, azaz 25.110 Ft

4,00-4,49 között 25%, azaz 41.850 Ft

4,49 fölött 35 %, azaz 58.590 Ft

Évfolyamismétlő tanuló nem részesülhet ösztöndíjban.

Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló,

ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

Kifizetés

minden hónap huszonnyolcadik napjáig

(a félév első két hónapjára járó ösztöndíj a második hónapban egy összegben kerül átutalásra)

2. Egyszeri pályakezdési juttatás

Az egyszeri pályakezdési juttatás alapja:

a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege

2021/2022. tanévben: 167.400 Ft

Az egyszeri pályakezdési juttatás összege:

a szakmai vizsga eredményétől függően

2,00 -2,99 között 80 %, azaz 133.920 Ft

3,00-3,99 között 110 %, azaz 184.140 Ft

4,00-4,49 között 145%, azaz 242.730 Ft

4,49 fölött 180%, azaz 301.320 Ft

Kifizetés:

a szakma megszerzését követő hatvan napon belül

3. Támogatás

támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és

a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

A támogatás alapja:

a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege

2021/2022. tanévben: 167.400 Ft

A támogatás havonkénti mértéke:

20 %-a, azaz 33.480 Ft

A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

Kifizetés:

minden hónap huszonnyolcadik napjáig

(a félév első két hónapjára járó támogatás

 a második hónapban egy összegben kerül átutalásra)

Vonatkozó jogszabályi rendelkezések

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről

59. § [A tanuló juttatásai és az őt megillető további kedvezmények]

(1) A tanuló

a) – a duális képzőhelyen folytatott szakirányú oktatás kivételével – ösztöndíjra,

b) az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan egyszeri pályakezdési juttatásra,

c) rászorultsági helyzete és jó tanulmányi eredménye alapján pályázat útján támogatásra

jogosult.

12/2020. (II.7.) Kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

170. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdése szerinti ösztöndíj, egyszeri pályakezdési juttatás és támogatás alapja a tanév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér egyhavi összege.

171. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíj havonkénti összege

a) a technikumban folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának öt százaléka, a szakképző iskolában folyó ágazati alapoktatásban az ösztöndíj alapjának tíz százaléka,

b) a szakképző intézményben folyó szakirányú oktatásban az ösztöndíj alapjának

ba) öt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 2,00-2,99 között van,

bb) tizenöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,00-3,99 között van,

bc) huszonöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,00-4,49 között van,

bd) harmincöt százaléka, ha a megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 4,49 fölött van.

(2) Az előkészítő évfolyamon járó ösztöndíj havonkénti összege az ösztöndíj alapjának öt százaléka.

(3) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés a) pontja szerinti ösztöndíjra az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan az adott szakmára vonatkozóan a szakmai oktatásnak a szakmajegyzékben meghatározott időtartamáig a szakképző intézmény nappali rendszerű szakmai oktatásában tanulói jogviszonyban részt vevő tanuló jogosult. A megismételt évfolyamon nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha évfolyamismétlésre kötelezték. Az adott tanév hátralévő részében nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló, ha az igazolatlan mulasztása eléri a hat foglalkozást.

172. § Az Szkt. 59. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyszeri pályakezdési juttatás egyszeri összege az egyszeri pályakezdési juttatás alapjának

a) nyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 2,00-2,99 között van,

b) száztíz százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 3,00-3,99 között van,

c) száznegyvenöt százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,00-4,49 között van,

d) száznyolcvan százaléka, ha a szakmai vizsga eredménye 4,49 fölött van.

173. § (1) Az Szkt. 59. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott támogatásra a nappali rendszerű szakmai oktatásban részt vevő olyan tanuló pályázhat, aki

a) hátrányos helyzetű vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, és

b) a pályázat benyújtását megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok átlaga 3,50 fölött van.

(2) A támogatás havonkénti mértéke a támogatás alapjának húsz százaléka.

(3) A pályázati kiírást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a honlapján teszi közzé. A támogatásról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal dönt.

(4) A támogatást a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal támogatói okirattal biztosítja.

(5) A támogatásra a tanuló a tanulói jogviszonya fennállásáig jogosult, ha az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelel.

174. § (1) *  Az ösztöndíj, az egyszeri pályakezdési juttatás és a támogatás tanuló részére történő folyósításáról a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprésze terhére gondoskodik.

(2) *  Az ösztöndíjra és a támogatásra való jogosultságot a tárgyhónap tizenötödik napján a regisztrációs és tanulmányi rendszer alapján kell megállapítani és azt minden hónap huszonnyolcadik napjáig kell átutalni azzal, hogy a félév első két hónapjára járó ösztöndíj, illetve támogatás a második hónapban egy összegben kerül átutalásra, a július és augusztus hónapra járó ösztöndíj, illetve támogatás a június hónapban járó ösztöndíjjal, illetve támogatással egy időben kerül átutalásra. Az egyszeri pályakezdési juttatást a szakma megszerzését követő hatvan napon belül kell átutalni.