Tájékoztató

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2012/2013. tanévben 9. évfolyamos középiskolai tanulókat már érinti. A tanulóknak a 9–11. évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva kell a közösségi szolgálatot teljesíteniük.
Iskolánkkal együttműködési szerződést kötött szervezetek listáját és az elérhetőségeket itt találja. 

A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

Célja: felelősségvállalás, együttműködési készség, önkéntes feladatvállalás erősítése.

A közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek:

 • egészségügyi (beteg kísérete; lelki támasz nyújtása; beteg környezetének rendben tartása; látogatás; leletek egyéb dolgok átszállítása)
 • szociális és jótékonysági (idős emberek segítése; felolvasás; beszélgetés; szoba rendezése; ágynemű áthúzás)
 • oktatási (korrepetálás; bölcsődékben és óvodákban, a mindennapi tevékenységekben, játékokban való részvétel; oktatás idős emberek számára pl. számítógép használat)
 • kulturális és közösségi (kulturális intézményekben szolgálat; katonasírok gondozása; kulturális programok szervezése óvodákban, idősek otthonában; mesemondás)
 • környezet- és természetvédelmi (parkrendezés; közösségi terek tisztítása; kerítésfestés; biciklitároló javítás, festés; fa- és növényültetés; megújuló energiaforrások fontosságát szolgáló programok népszerűsítése; egyéb környezetvédelmi tev.)
 • óvodás korú. SNI gyermekekkel, tanulókkal, valamint idős emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység

Előírások:

 • Koordináló pedagógus kijelölése, aki munkaköri feladataként a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő terhére látja el a feladatát. A koordinátoroknak össze kell gyűjteni a tevékenységeket és a helyszíneket. (Az intézmény a lehetőségeihez mérten, kedvezményeket és bérpótlékot állapíthat meg.)
 • A koordináló pedagógus legfeljebb 5 órás felkészítő (egyes tevékenységekről) és 5 órás záró foglalkozást tarthat az 50 órán belül
 • 1 órán 60 perc közösségi szolgálati idő értendő
 • Alkalmanként legkevesebb 1 óra, legfeljebb 3 óra végezhető
 • 16 év es kor alatt: nem haladhatja meg tanítási szünetben: napi 3 órát és a heti 12 órát, tanítási időben: napi 2 órát
 • 16 és 18 éves kor között: nem haladhatja meg a napi 4,5 órát és a heti 18 órát
 • Pihenő idő: 14 óra a két nap között
 • Az utazási idő nem számítható bele az 50 órába.
 • A tanulónak jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a tevékenység tervezett helyszínét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát
 • A tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíteni kell: hol, mikor, milyen időkeretben, milyen tevékenységet végez
 • Az osztálynaplóban (havonta be kell jegyezni a naplóba, melyik tanuló hány órát teljesített) és a törzslapon is dokumentálni kell a közösségi szolgálat teljesítését, valamint a szolgálat teljesítése a bizonyítványban (egyébként nem adható ki számára az érettségi bizonyítvány) is rögzítésre kerül.
 • Az iskola a teljesítésről igazolást állít ki 2 példányban, abban az esetben, ha a tanuló valamilyen oknál fogva intézményt vált.
 • Az iskola a fogadó szervezettel együttműködési megállapodást köt.
 • A tanulók tájékoztatása a választási lehetőségekről, a helyszínekről, hány fő hol tud tevékenykedni, a tanulók önként választhatják ki, milyen tevékenységet szeretnének végezni.
 • Szülők tájékoztatása a szülői értekezleten
 • Az iskola pedagógiai programjában (a diákönkormányzat és a szülői munkaközösség véleményének a kikérésével), továbbá a helyi dokumentumaiban (SZMSZ, Házirend) rögzíti a közösségi szolgálatra vonatkozó szabályokat, (mely évfolyamokon, mely tevékenységi körökben).

Fogadó szervezet lehet:

 • helyi önkormányzat, és a helyi önkormányzatok társulásai, nemzetiségi önkormányzat
 • Katasztrófavédelem
 • Költségvetési szerv
 • Magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet
 • Magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő tevékenysége körében
 • szociális gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény
 • egészségügyi szolgáltató
 • közoktatási intézmény
 • felsőoktatási intézmény
 • muzeális intézmény
 • nyilvános könyvtár, levéltár
 • közművelődési intézmény
 • magánszemély is

Adott esetben elfogadható, ha egy intézményen belül szerveznek olyan tevékenységet, amely alkalmas a közösségi szolgálat teljesítésére, pl. alacsonyabb évfolyamon tanuló diákok korrepetálása.

Nyilvánosság biztosítása: törekedni kell arra, hogy

 • az intézmény honlapján
 • vagy helyi médiában megjelenjen a program

Felelősség károkozásért:

 • Az önkéntes által okozott kárért a fogadó szervezet felel, amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, akkor a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

Program zárása:

 • minimum egy alkalom, amikor a tanulóknak lehetőségük van a visszacsatolásra, a szerzett élmények , tapasztalatok elmondására.