Szakmai gyakorlat

Az egybefüggő szakmai gyakorlattal kapcsolatos információk

Miért kell tanulóinknak részt venni az egybefüggő szakmai gyakorlaton?

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény a szakmai ágazati képzésben, illetve a szakképzésben tanulók számára előírhatja egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítését. Az egybefüggő gyakorlat része az iskolában folyó gyakorlati képzésnek, időtartama és szakmai tartalma kerettanterv/programtanterv által meghatározott.

Az előírt egybefüggő gyakorlat teljesítése kötelező, csak szorgalmi időn kívül lehetséges, a következő évfolyamra lépés feltétele. 2018.01.01-től évismétlő tanulónak az egybefüggő szakmai gyakorlatot abban az esetben is teljesíteni kell, ha az előző tanévben az évfolyamra előírt szakmai gyakorlatot már teljesítette (ezt a gyakorlatot jogszabályi előírás miatt nem lehet beszámítani).

Az egybefüggő szakmai gyakorlat időtartama iskolánk érintett tanulói részére

18. életév alatti diákoknak naponta 7 óra gyakorlat teljesíthető. Betöltött 18. életév felett naponta 8 óra gyakorlatot lehet teljesíteni. Javasolt időtartam: 2021. június 21—július 16. Ettől később is kezdődhet a nyári gyakorlat.

Milyen formában teljesíthető az egybefüggő szakmai gyakorlat?

A gyakorlat teljesíthető a szakképző intézmény és gazdálkodó/költségvetési szervezet által kötött együttműködési megállapodás alapján (iskolán kívüli gyakorlati helyen), illetve az iskolában. Az együttműködési megállapodás a területileg illetékes gazdasági kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A gazdálkodó szervezetnél az egybefüggő szakmai gyakorlat lebonyolításához szükséges alapvető személyi és tárgyi feltételeknek rendelkezésre kell állniuk, ezt az iskola és a területileg illetékes gazdasági kamara ellenőrizheti.

Az egybefüggő szakmai gyakorlat javasolt helyszíne a pedagógia ágazaton: óvodáskorú gyermekeket ellátó intézmény, iskola, gyermekotthon, nyári tábor, erdei iskola, családsegítő intézmény.

Kinek a feladata fogadókész gazdálkodó szervezet keresése?

Elsődlegesen a tanuló, illetve törvényes képviselőjének feladata az egybefüggő szakmai gyakorlat teljesítésére alkalmas és a feladatot felvállaló gazdálkodó szervezetet keresni. Ez célszerű is, hiszen így a tanuló lakóhelyéhez közeli, számára szimpatikus szervezetnél tudja teljesíteni az egybefüggő szakmai gyakorlatát.

Ha a tanuló alkalmas és fogadókész gazdálkodó szervezetet, intézményt talál, akkor az általa és a szervezet által kitöltött, cégszerűen aláírt fogadó nyilatkozatot legkésőbb 2021.02.26-ig leadja az iskola gyakorlatioktatás-vezetőjének. Ezután az iskola és a választott intézmény, gazdálkodó szervezet megköti az együttműködési megállapodást és ellenjegyezteti a területileg illetékes gazdasági kamarával.

Ha nem sikerül megfelelő gazdálkodó szervezetet találni a tanulónak vagy törvényes képviselőjének, akkor az iskola erre kijelöl szervezetet, illetve megszervezi a gyakorlatot az iskolában. Erről a tanulót értesíti.

Milyen pénzbeli juttatás jár a tanulónak a gyakorlat időtartamára?

Az egybefüggő szakmai gyakorlat idejére pénzbeli juttatást kell a fogadó szervezetnek fizetnie a tanuló számára az együttműködési megállapodás alapján. A juttatás havi összege nem lehet kevesebb, mint a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi minimálbér tizenöt százalékának 1,3-szerese. Minden megkezdett hét után minimum a havi összeg egynegyed része, juttatás jár a tanulónak.

(Ez a pénzösszeg nem adó- és járulékköteles.)

A tanuló feladatai az egybefüggő szakmai gyakorlaton

Az egybefüggő szakmai gyakorlaton a diák kötelessége, hogy megfelelő tartalommal vezesse a munkanaplót, melyet a www.turr.hu oldalon talál meg digitális formában (Tanulóinknak/Szakmai gyakorlat/Munkanapló tanulóknak). A Word dokumentumban számítógéppel dolgozik, annyi hétre, napra beírva az adatokat, ahány hétig, napig tart az egybefüggő szakmai gyakorlata.

A kitöltött munkanaplót a tanulónak ki kell nyomtatnia, az első oldalon alá kell írnia, illetve a gyakorlat- vezetővel is alá kell íratnia (gazdálkodó szervezet, intézmény bélyegző lenyomata feltétlenül szükséges az aláírás mellé).

A gyakorlat vezetője értékelni fogja a tanuló munkáját. Az értékelő lapot zárt borítékban mellékeli a munkanaplóhoz. Az értékelő lap szintén letölthető az iskola honlapjáról (Tanulóinknak/Szakmai gyakorlat/Értékelő lap).

Az értékelő lap és a megfelelően aláírt munkanapló nélkül a szakmai gyakorlat nem érvényes!

A szakmai gyakorlat befejezése után mihamarabb (iskolai titkárságon, csak iskolai ügyeleti napon!), de legkésőbb 2021.08.31-ig a munkanaplót a hozzáfűzött értékelő lappal együtt a tanulónak le kell adnia a gyakorlatioktatás-vezető részére, mert csak így kerül eredményesen lezárásra a 2020-2021. tanéve!

Hiányzás az egybefüggő szakmai gyakorlatról

Az egybefüggő szakmai gyakorlatot egymást követő heteken összefüggően kell teljesíteni a szorgalmi időn kívüli időszakban. Az esetleges hiányzást igazolni kell az iskolai házirend szerint. Juttatás a mulasztott időszakra nem jár a tanulónak.

Ha a tanuló szorgalmi időszakon kívüli egybefüggő szakmai gyakorlati képzésről való igazolt és igazolatlan mulasztása meghaladja az egybefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) húsz százalékát, a tanuló az évfolyam követelményeit nem teljesítette (magasabb évfolyamba nem léphet).

Az igazolatlan mulasztás nem haladhatja meg az egybefüggő szakmai gyakorlati képzési idő (óraszám) öt százalékát, mert akkor a tanuló szintén nem teljesítette a magasabb évfolyamra lépés feltételeit.

Az igazolatlan mulasztást a tanuló pótolni köteles.

Letölthető dokumentumok:

Befogadó nyilatkozat

Tájékoztató gazdálkodó szervezeteknek

Nyári gyakorlat szakmai tartalma – 2021

Munkanapló tanulóknak – 2021

Foglalkozási napló együttműködő szervezetek számára – 2021

Értékelő lap