Közösségi szolgálat

Tájékoztató a közösségi szolgálatról

A hatályos köznevelési törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne a közösségi szolgálat fogalmi meghatározása mellett az a követelmény is, hogy az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Így az elméleti felkészítés lehetősége mellett megjelenik egy kötelező, gyakorlati, tapasztalati tanulás is a szociális kompetenciák fejlesztésében. A segítőkészség, megértés, elfogadás, együttérzés, kitartás, hűség, megbízhatóság, tolerancia, türelem, empátia elsősorban valós helyzetekben fejleszthetők.
A Nemzeti Alap Tanterv ösztönözi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. (Részlet a 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet mellékletből)
A közösségi munkát (osztályfőnöki óra keretében) maximum három felkészítő óra vezeti be, illetve maximum három összegző óra zárja.

A közösségi szolgálat keretei között

a. egészségügyi,
b. szociális és jótékonysági,
c. oktatási,
d. kulturális és közösségi,
e. környezet- és természetvédelmi,
f. katasztrófavédelmi,
g. óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.
h. egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat nyilvántartása
A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közössé-gi szolgálatra való jelentkezés tényét, a folytatandó tevékenységeket, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.
A tanuló osztályfőnöke a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban (osztályozónapló, törzskönyv, bizonyítvány) nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az érettségi vizsga megkezdéséhez meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése igazolható.
Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

A közösségi munka végzésének időkerete
Az iskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.
A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a teljesítésbe.
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként

  • tanítási napon legfeljebb három óra,
  • tanítás nélküli napon legfeljebb öt óra

időkeretben végezhető.

Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatosan tájékozódhat:

Dokumentumok