Képzési tanács

Jogszabályi háttér:

2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről 101. §

                    12/2020. (II.7.) kormányrendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról

 

 

A Bajai SZC Türr István Technikum szakmai programjának rendelkezése

 

A Bajai SZC Türr István Technikumban a tanulók jogainak érvényesítése és kötelezettségük teljesítésének elősegítése érdekében, a nevelő-oktató munka támogatására, továbbá az érdekeltek együttműködésének előmozdítására Képzési tanács működik.

 

A Képzési tanács megalakítása

A Képzési tanácsba tagot delegál:

– a technikum tanulóinak törvényes képviselői – 2 főt (szülők képviselői)

– az iskola diákönkormányzatának tagjai – 2 főt (tanulók képviselői)

– az oktatói testület tagjai – 2 főt (az oktatói testület képviselői)

A képzési tanács tagjait 1 évre választják a következők szerint:

– A tanév első szülői értekezletén a törvényes képviselők osztályonként 1-1 főt delegálnak a Képzési tanács szülői képviselőit választó értekezletre, ahol maguk közül egyszerű többséggel 2 főt választanak az intézmény Képzési tanácsába.

– A Diákönkormányzat minden tanév első DÖK-ülésén egyszerű szótöbbséggel dönt a tanulók 2 képviselőjéről.

– Az oktatói testület a tanév első oktatói értekezletén dönt arról, hogy tagjai közül kiket delegál a Képzési tanácsba.

A Képzési tanácsot a tagok által maguk közül választott elnök képviseli.

A Képzési tanács tagjainak és elnökének mandátuma a következő Tanács megalakításáig tart.

 

A Képzési tanács jogai, feladatai

– A Képzési tanács figyelemmel kíséri a tanulói jogok érvényesülését, a nevelő és oktató munka eredményességét.

– A Képzési tanács a tanulók csoportját érintő bármely kérdésben tájékoztatást kérhet a technikum igazgatójától, az e körbe tartozó ügyek tárgyalásakor képviselője tanácskozási joggal részt vehet az oktatói testületi értekezletein.

– A Képzési tanács véleményt nyilváníthat a technikum működésével kapcsolatos valamennyi kérdésben.

– Az iskola Szakmai programjának, Szervezeti és működési szabályzatának ill. Házirendjének elfogadása és módosítása előtt ki kell kérni a Képzési tanács véleményét.

– A Képzési tanács dönt azokban az ügyekben, amelyekben a Bajai SZC Türr István Technikum Szervezeti és működési szabályzata (a jogszabályi keretek között) a döntési jogot a Képzési tanácsra átruházta.

 

A Képzési tanács működése

A Képzési tanács a saját működési rendjéről, munkatervének elfogadásáról, tisztségviselőinek megválasztásáról szótöbbséggel dönt.

A feladata ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit, berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az intézmény működését.

A fenntartó gondoskodik a képzési tanács működési feltételeiről.

 

A Képzési tanács megalakításának előkészítéséért az igazgató felel.

 

A Képzési tanács tagjai

 

            törvényes képviselők (szülők) delegáltjai:

            az iskola diákönkormányzatának képviselői: Faddi Adrienn, Müller Edina

            az oktatói testület delegáltjai: Pál Ágnes, Sponga Tünde